Ver en navegador

Inauguració | Inauguración | Opening


DIJOUS 10 DE MARÇ DE 2022, 18 a 21h
JUEVES 10 DE MARZO DE 2022, 18 a 21h
THURSDAY 10 MARCH 2022, 6 to 9pm

Exposició | Exposición | Exhibition

Del 10 de març al 29 d'abril de 2022
Del 10 de marzo al 29 de abril de 2022
From 10 March to 29 April 2022
 
 
IMÁGENES : MAPA : HORARIO
[CAT]
La casa del dia després
Domesticitats en el nou règim climàtic global


La contundència de les noves dades que rebem diàriament sobre l'evolució del Canvi Climàtic fan que aquest hagi passat de ser una qüestió purament científica o tecnològica a convertir-se en un assumpte principalment polític i filosòfic.
La (ja gairebé segura) impossibilitat d'evitar l'augment tèrmic global de 2ºC, la pèrdua de diversitat ecològica coneguda com a sisena extinció massiva, o l'augment del nivell del mar, són només alguns exemples de la magnitud existencial a la qual aquest nou escenari ens aboca.

En aquest sentit, "La Casa del Dia Després", neix com la reforma d'un pis a Madrid des d'on assajar nous models d'habitar un món on la civilització fòssil es desploma.

L'exposició s'organitza mitjançant dos sistemes narratius que avancen en paral·lel. D'una banda un relat fotogràfic realitzat per José Hevia fent especial èmfasi en el funcionament performatiu de la casa i per l'altre una selecció de dibuixos, textos, maquetes, i imatges que recullen les qüestions tant teòriques com materials que han estat sobre la taula durant la redacció i construcció del projecte.

+ info

[ES]
La casa del día después
Domesticidades en el nuevo régimen climático global


La contundencia de los nuevos datos que recibimos a diario sobre la evolución del Cambio Climático hacen que este haya pasado de ser una cuestión puramente científica o tecnológica a convertirse en un asunto principalmente político y filosófico. 
La (ya casi segura) imposibilidad de evitar el aumento térmico global de 2ºC, la perdida de diversidad ecológica conocida como sexta extinción masiva, o el aumento del nivel del mar, son solo algunos ejemplos de la magnitud existencial a la que este nuevo escenario nos aboca.

En este sentido, "La Casa del Día Después", nace como la reforma de un piso en Madrid desde donde ensayar nuevos modelos de habitar un mundo donde la civilización fósil se desploma.

La exposición se organiza mediante dos sistemas narrativos que avanzan en paralelo. Por un lado un relato fotográfico realizado por José Hevia haciendo especial énfasis en el funcionamiento performativo de la casa y por el otro una selección de dibujos, textos, maquetas, e imágenes que recogen las cuestiones tanto teóricas como materiales que han estado sobre la mesa durante la redacción y construcción del proyecto. 

+ info

[EN]
The house of the day after
Domesticities in the new global climate regime


The impact of the daily new data we receive on the evolution of Climate Change means that it has gone from being a purely scientific or technological question to become a mainly political and philosophical issue.
The (almost certain) impossibility of avoiding a global temperature increase of 2ºC, the loss of ecological diversity known as the sixth mass extinction, or the rising sea levels, are just some examples of the existential magnitude to which this new scenario is leading us.

In this sense, "The House of the Day After" is born as the renovation of a flat in Madrid from which to try out new models of inhabiting a world where fossil civilization is collapsing.

The exhibition is organized by means of two narrative systems that go forward in parallel. On the one hand, a photographic narrative by José Hevia with special emphasis on the performative nature of the house and, on the other, a selection of drawings, texts, models and images that bring together the theoretical and material questions that have been on the discussion table during the drafting and building of the project.+ info

 
Carrer Verdi, 152
08012 Barcelona
T 934 151 801

http://www.h2o.es
Unsubscribe from this list : Subscribe to this list